Управление

Управление на „Солар Логистик“ АД

Юридическа форма на управление:

  • „Солар Логистик“ АД е с едностенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в тричленен състав

Оперативно ръководство

  • Оперативното ръководство се осъществява чрез Мениджърско звено в 3-членен състав, който организира и отговаря за дейността на дружеството.

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Състав на директорите:

  • Емил Лазаров Петков – изпълнителен член на Съвета на директорите
  • Христо Руменов Симеонов – член на Съвета на директорите
  • Любомир Митков Петров – член на Съвета на директорите