Капитал и акционери

„Солар Логистик“ АД е с капитал 7 437 300 лв / седем милиона четиристотин тридесет и седем хиляди и триста.

Капиталът на дружеството е разпределен в 7 437 300 обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас всяка с номинална стойност от 1 / един / лев.

Притежавани акции на дружеството от членовете на Съвета на директорите:

Емил Лазаров Петков – изпълнителен член СД – 0 броя
Христо Руменов Симеонов – член на СД – 0 броя
Любомир Митков Петров – член на СД – 0 броя