КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РЕШИ:

Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева, разпределени в 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева всяка една, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,4%, платим на 6-месечен период, с дага на емитиране 25.01.2019 г. и дата на падеж 25.01.2027 г., с ISIN код BG2100002190, издадена от „Солар логистик“ АД.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Вписва „Солар логистик” АД, гр. София като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

„Солар Логистик“ АД е с капитал 7 437 300 лв / седем милиона четиристотин тридесет и седем хиляди и триста.

Капиталът на дружеството е разпределен в 7 437 300 обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас всяка с номинална стойност от 1 / един / лев.

Притежавани акции на дружеството от членовете на Съвета на директорите:

Емил Лазаров Петков – изпълнителен член СД – 0 броя
Христо Руменов Симеонов – член на СД – 0 броя
Любомир Митков Петров – член на СД – 0 броя