Регулирана информация

Регулирана информация е информацията, която дружеството разкрива, съгласно действащото законодателство. Такава информация представлява:

  • финансовите отчети – междинни (тримесечни) финансови отчети за дейността
  • вътрешна информация – конкретна информация, отнасяща се до дружеството, която не е публично огласена и огласяването и може да окажа съществено влияние върху цената на акциите на дружеството. Представя се до края на работния ден следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а ако то подлежи на вписване в търговския регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване на вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
  • друга регулирана информация, която дружеството следва да разкрива в изпълнение изискванията на нормативната уредба в определените съответни срокове.

Солар Логистик АД разкрива информацията до обществеността чрез уеб сайта на дружеството.