Солар Логистик АД

Централа

пк. 1301 – София

община „Триадица“

ул. „Позитано“, №9Б, ет.3, офис №9

Счетоводство: +359 884 063 898

Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г

Регулирана информация е информацията, която дружеството разкрива, съгласно действащото законодателство. Такава информация представлява:

  • финансовите отчети – междинни (тримесечни) финансови отчети за дейността
  • вътрешна информация – конкретна информация, отнасяща се до дружеството, която не е публично огласена и огласяването и може да окажа съществено влияние върху цената на акциите на дружеството. Представя се до края на работния ден следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а ако то подлежи на вписване в търговския регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване на вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
  • друга регулирана информация, която дружеството следва да разкрива в изпълнение изискванията на нормативната уредба в определените съответни срокове.

Солар Логистик АД разкрива информацията до обществеността чрез уеб сайта на дружеството.