Устав

Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, ЕИК 203125790 , проведено в гр. София, район Триадица, п.к. 1301, ул. Три уши №8. ет. 6 на 31.01.2022